Inloggen

Vul onderstaande inloggegevens in om uw object(en) te kunnen raadplegen.

Er is 3x verkeerd ingelogd binnen 15 minuten, het inloggen is voor 60 minuten geblokkeerd.

Inloggen als:

Persoon

Bedrijf, stichting, vereniging

Vestiging

Informatie over de waardebepaling
Ieder jaar worden de WOZ-waarden van alle objecten in Nederland vastgesteld. Dit is verplicht volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Belanghebbenden ontvangen hiervan jaarlijks een WOZ-beschikking. Belanghebbenden stellen regelmatig vragen omtrent de wijze waarop de WOZ-waarde van hun object wordt bepaald. Ook zijn ze het niet altijd eens met de vastgestelde waarde. Daarom is de trend in Nederland om belanghebbenden meer te betrekken bij de berekening van de WOZ-waarde. Daardoor kan, in afstemming met de belanghebbende, de juiste waarde van het te taxeren object worden bepaald en wordt voorkomen dat achteraf bezwaren worden ingediend en correcties moeten worden aangebracht. Een juiste WOZ-waarde is van groot belang. Deze vormt namelijk de basis voor de berekening van de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen (ozb), de waterschaps- en de inkomstenbelasting. Lees meer
Veelgestelde vragen
Waarom moet ik de kenmerken van mijn object controleren?
De kenmerken van uw object worden gebruikt voor de bepaling van de WOZ-waarde van uw object. Onjuiste kenmerken leiden tot een onjuiste WOZ-waarde van uw object. Het is daarom van belang dat de taxateur bij de waardebepaling van uw object uit gaat van de juiste kenmerken.
Ben ik verplicht om de gegevens te controleren?
U bent niet verplicht om de gegevens van uw object te controleren. Wel is het zo dat de WOZ-waarde van u pand belangrijk is, omdat de hoogte van de WOZ-waarde van invloed is voor de hoogte van diverse belastingen. Aangezien de WOZ-waarde wordt bepaald op basis van de kenmerken van uw object is het belangrijk dat u de gegevens controleert.
Kan ik de gegevens later nog wijzigen?
De kenmerken van uw object worden gebruikt voor de WOZ-waardebepaling van uw object. Mocht u een fout hebben gemaakt bij het doorgeven van de kenmerken waardoor de WOZ-waarde van uw object niet correct is gewaardeerd, kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Daarbij kunt u aangeven dat de kenmerken niet correct zijn. Net als bij de voormelding wordt uw bezwaar door de taxateur beoordeeld. Wanneer de taxateur vast stelt dat uw bezwaar terecht is zullen de kenmerken worden gecorrigeerd en wordt de waarde aangepast.
Moet ik de gegevens elk jaar controleren?
De Waarderingskamer, de toezicht houdende instantie op de uitvoering van de Wet-WOZ eist dat de gegevens van uw object om de vijf jaar worden gecontroleerd.
Hebben wijzigingen financiële gevolgen?
Mocht u constateren dat één of meerdere kenmerken niet correct zijn en u wijzigt de kenmerken dan kan dat financiële gevolgen hebben. De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van de objectkenmerken. Niet in alle gevallen zal de wijziging van een object kenmerk gevolgen hebben voor de waarde. Bijvoorbeeld een wijziging van een bouwjaar zal bij een wijziging van een gering aantal jaren geen gevolgen hebben voor de hoogte van de WOZ-waarde. Een wijziging van de inhoud kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van de WOZ-waarde, maar de gevolgen zijn over het algemeen beperkt. Zelfs wanneer de WOZ-waarde bijvoorbeeld met € 10.000,- stijgt is het financiële gevolg voor de hoogte van de aanslag voor de Onroerende Zaakbelastingen en andere heffingen heel beperkt. Dus ja een wijziging kan financiële gevolgen hebben, maar de gevolgen zijn over het algemeen beperkt.
Is er een toelichting op de betekenis van de gebruikte gegevens beschikbaar?
In Mijn Voormelding is een knop 'Legenda' beschikbaar. Deze knop staat helemaal aan de rechterkant van het scherm. Wanneer op de knop wordt gedrukt verschijnt er een overzicht van de gegevens met bijhorende toelichting. De gegevens en toelichting zijn alfabetisch gerangschikt. De huidige pagina blijft open staan, zodat na het sluiten van de legenda de pagina weer zichtbaar en bewerkbaar is.